VIỆT, L. T.; HÙNG, N. V. Nghiên cứu kiến trúc Kiến tạo các trũng Kainozoi muộn ở Tây Bắc Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 28, n. 2, p. 202–209, 2018. DOI: 10.15625/0866-7187/28/2/11661. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11661. Acesso em: 26 may. 2022.