TRIỀU, C. Đình; TUYÊN, N. H.; TUẤN, T. A. Mối quan hệ giữa đặc trưng cấu trúc vỏ Trái Đất và hoạt động động đất Tay Bắc Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 155–164, 2018. DOI: 10.15625/0866-7187/28/3/11656. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11656. Acesso em: 24 apr. 2024.