LIỆT, Đặng V. Áp dụng phương pháp phân tử hữu hạn tính trường dị thường từ khu vực ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 28, n. 1, p. 92–95, 2018. DOI: 10.15625/0866-7187/28/1/11575. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11575. Acesso em: 7 dec. 2023.