THUẬN, Đinh V.; DỸ, N. Địch; HÀ, V. V. Vai trò các phức hệ sinh thái bào tử phấn hoa trong nghiên cứu địa tầng cổ địa lý kỷ Đệ Tứ Đồng bằng Nam Bộ. Science of the Earth, [S. l.], v. 28, n. 1, p. 66–71, 2018. DOI: 10.15625/0866-7187/28/1/11572. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11572. Acesso em: 10 dec. 2022.