SƠN, L. T.; CHINH, V. V.; THỦY, N. N.; DŨNG, N. Q.; YÊM, N. V.; XUYÊN, N. Đình; CƯỜNG, N. Q.; HÙNG, N. T.; MINH, N. L. Động đất Đô Lương, Nghệ An ngày 7/1 và ngày 12/1 năm 2015. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 28, n. 1, p. 51–60, 2018. DOI: 10.15625/0866-7187/28/1/11570. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11570. Acesso em: 1 dec. 2023.