KHIỂN, N. X.; VĂN, T. T. Công viên địa chất - Di sản địa chất với mục tiêu phát triển bền vững. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 29, n. 3, p. 284–287, 2007. DOI: 10.15625/0866-7187/29/3/11543. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11543. Acesso em: 21 oct. 2021.