PHƯƠNG, N. H.; TRUYỀN, P. T. Xây dựng mô hình nguồn tuyến tính đánh giá độ nguy hiểm động đất ở Việt Nam. Science of the Earth, [S. l.], v. 29, n. 3, p. 228–238, 2007. DOI: 10.15625/0866-7187/29/3/11532. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11532. Acesso em: 5 feb. 2023.