BÁCH, L. D.; THẮNG, N. G.; TRIỀU, C. Đình. Đặc điểm Kiến tạo Pliocen - Đệ Tứ vùng Đông Nam thềm lục địa Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 29, n. 3, p. 218–227, 2007. DOI: 10.15625/0866-7187/29/3/11531. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11531. Acesso em: 27 jun. 2022.