VÂN, N. K. Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của Enso đến sự biến động của lượng mưa tháng ở Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 29, n. 2, p. 186–192, 2007. DOI: 10.15625/0866-7187/29/2/11527. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11527. Acesso em: 25 jun. 2022.