VẤN, V. V.; HÒA, T. T.; BORISENCO, A. S.; PHƯỢNG, N. T.; ANH, T. T.; LAM, T. H.; THUẬN, Đặng T.; DUNG, P. T. Quặng hóa vàng Tà Năng, đới cấu trúc Đà Lạt: Điều kiện hình thành và bối cảnh địa động lưc. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 29, n. 2, p. 154–160, 2007. DOI: 10.15625/0866-7187/29/2/11523. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11523. Acesso em: 14 apr. 2024.