AN, L. Đức; ANH, L. H.; KHANH, U. Đình; THỊNH, V.; TUẤN, T. P.; THANH, N. N. Đánh giá dự báo tai biến trượt lở sườn vùng Phong Châu - Chí Viễn (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng). Science of the Earth, [S. l.], v. 29, n. 2, p. 97–103, 2007. DOI: 10.15625/0866-7187/29/2/11516. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11516. Acesso em: 10 dec. 2022.