LAN, L. T. P.; ELLWOOD, B. B.; PHƯƠNG, T. H. Xác định ranh giới F/F trên các hệ tầng đá vôi tại xóm Nha, Quảng Bình bằng phương pháp MSEC. Science of the Earth, [S. l.], v. 29, n. 1, p. 30–37, 2007. DOI: 10.15625/0866-7187/29/1/11507. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11507. Acesso em: 10 dec. 2022.