KHÔI, N. N. Nghiên cứu xác lập các thuộc tính đặc trưng kiểu mỏ Corindon trong đá hoa Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 26, n. 4, p. 333–342, 2004. DOI: 10.15625/0866-7187/26/4/11497. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11497. Acesso em: 29 may. 2022.