XUYÊN, N. Đình; NGUYÊN, P. Đình. Một số kết quả xác định phổ phản ứng chuẩn hóa βa phục vụ thiết kế kháng chấn ở Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 274–282, 2004. DOI: 10.15625/0866-7187/26/3/11489. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11489. Acesso em: 27 jun. 2022.