NGỢI, C. V.; HÀ, N. T. T. Đặc điểm môi trường nước và trầm tích đáy sông thuộc khu vực hạ lưu sông Đáy. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 239–243, 2004. DOI: 10.15625/0866-7187/26/3/11485. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11485. Acesso em: 27 jan. 2022.