THOA, N. T. K.; HUYÊN, Đặng T.; ELLWOOD, B. B.; LAN, L. T. P.; TRƯỞNG, Đoàn N. Nghiên cứu ranh giới Permi - Trias trên các hệ tầng đá vôi vùng Đông Bắc Việt Nam bằng phương pháp cổ sinh và địa từ MSEC. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 222–232, 2004. DOI: 10.15625/0866-7187/26/3/11483. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11483. Acesso em: 8 dec. 2023.