MINH, L. H.; LAN, T. T.; HỒNG, P. T. T. Bão từ và bão điện ly ngày 6-7/4/2000 và ngày 31/3/2001 quan sát được tại Phú Thụy. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 122–135, 2004. DOI: 10.15625/0866-7187/26/2/11470. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11470. Acesso em: 6 dec. 2021.