HẢI, V. Q.; TÔ, T. Đình; CÔNG, D. C. Xác định tọa độ tuyệt đối bằng GPS trên WGS-84. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 76–81, 2004. DOI: 10.15625/0866-7187/26/1/11465. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11465. Acesso em: 29 may. 2024.