CẦU, N. T.; VINH, P. Q. Khái niệm hệ thông tin địa lý (GIS) trong nghiên cứu địa lý và môi trường. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 25, n. 4, p. 375–380, 2003. DOI: 10.15625/0866-7187/25/4/11438. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11438. Acesso em: 26 may. 2024.