TRƯỜNG, P. X. Hình thành điểm dân cư kiểu thành thị ở vùng núi biên giới phía bắc Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 25, n. 4, p. 367–374, 2003. DOI: 10.15625/0866-7187/25/4/11437. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11437. Acesso em: 21 may. 2022.