ANH, L. H.; TUẤN, T. P. Bước đầu nghiên cứu cấu tạo trầm tích bở rời các sườn lồi - lõm vùng đồi núi thấp lưu vực Sông Cầu. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 25, n. 4, p. 309–313, 2003. DOI: 10.15625/0866-7187/25/4/11426. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11426. Acesso em: 29 nov. 2023.