TOÁN, N. V.; BẢNG, L. K. Sử dụng than bùn trong nông nghiệp và phương pháp đánh giá mỏ than bùn theo tiêu chuẩn "Trữ lượng giới hạn". Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 24, n. 3, p. 244–247, 2002. DOI: 10.15625/0866-7187/24/3/11402. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11402. Acesso em: 15 jun. 2024.