SƠN, V. T.; HÙNG, L. V.; MINH, L. H. Chuyển trường về cực vùng vĩ độ thấp và việc minh giải bản đồ dị thường từ hàng không Việt Nam. Science of the Earth, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 164–174, 2002. DOI: 10.15625/0866-7187/24/2/11391. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11391. Acesso em: 10 dec. 2022.