THÀNH, T. T. M. Áp dụng các công thức tính dao động nền ở Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 138–145, 2002. DOI: 10.15625/0866-7187/24/2/11388. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11388. Acesso em: 26 jan. 2022.