THUẬN, Đinh V.; DỸ, N. Địch; TỰ, Đỗ V.; MẠNH, N. Q. Biến động các bãi triều cửa sông và dao động mực nước biển ven đồng bằng Châu thổ Sông Hồng. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 111–122, 2002. DOI: 10.15625/0866-7187/24/2/11385. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11385. Acesso em: 10 aug. 2022.