PHƯƠNG, N. H.; LÂN, N. H.; LƯƠNG, P. T. Áp dụng các mô hình phân tích không gian để đánh giá độ nguy hiểm động đất. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 81–96, 2002. DOI: 10.15625/0866-7187/24/1/11381. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11381. Acesso em: 22 jul. 2024.