MINH, L. H.; HÙNG, L. V.; TRIỀU, C. Đình. Sử dụng trường Vector Gradient ngang cực đại trong việc minh giải từ và trọng lực ở Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 67–80, 2002. DOI: 10.15625/0866-7187/24/1/11380. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11380. Acesso em: 27 mar. 2023.