TÀI, L. X. Đặc điểm và sự phân bố của trầm tích đáy ở hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 10–15, 2002. DOI: 10.15625/0866-7187/24/1/11373. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11373. Acesso em: 4 jun. 2023.