SƠN, P. Q. Đặc điểm biến động địa hình các cửa sông ven biển Miền Trung Việt Nam và vấn đề tiêu thoát nước lũ. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 1–9, 2002. DOI: 10.15625/0866-7187/24/1/11372. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11372. Acesso em: 30 nov. 2023.