BẮC, T. V.; TOÀN, Đinh V.; HIẾU, V. C. Đánh giá ảnh hưởng của các vụ nổ mìn công nghiệp bằng thiết bị địa chấn K2 tại Đồng Nai. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 23, n. 4, p. 447–452, 2001. DOI: 10.15625/0866-7187/23/4/11362. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11362. Acesso em: 24 jun. 2024.