NGHINH, L. T.; NGỌC, N.; PHA, P. Đông; YÊM, N. T. Vài nét về lịch sử phát triển đồng bằng Tuy Hòa trong Pleistocen giữa (?) - muộn - Holocen. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 23, n. 4, p. 329–336, 2001. DOI: 10.15625/0866-7187/23/4/11349. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11349. Acesso em: 2 apr. 2023.