ANH, P. L. Thạch luận nguồn gốc của Granit - cao nhôm tổ hợp Cà Ná. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 23, n. 4, p. 311–318, 2001. DOI: 10.15625/0866-7187/23/4/11347. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11347. Acesso em: 18 jun. 2024.