HÒA, T. T.; PHƯỢNG, N. T.; ANH, P. L. Đặc điểm nhận dạng các tổ hợp siêu Mafic ở Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 23, n. 4, p. 289–299, 2001. DOI: 10.15625/0866-7187/23/4/11345. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11345. Acesso em: 25 jul. 2024.