LẠC, M. V.; TÙNG, N. D. Những vấn đề trong nghiên cứu địa tầng Đệ Tứ ở nước ta hiện nay. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 23, n. 3, p. 261–267, 2001. DOI: 10.15625/0866-7187/23/3/11340. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11340. Acesso em: 21 apr. 2024.