THƠM, B. V. Xác định tính chất hoạt động đới đứt gãy Hương Hóa - A Lưới bằng phương pháp phân tích 3 hệ khe nứt cộng ứng. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 23, n. 3, p. 246–253, 2001. DOI: 10.15625/0866-7187/23/3/11338. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11338. Acesso em: 2 apr. 2023.