THẮNG, T. V.; DẦN, N. T. Đặc điểm dập vỡ kiến tạo vỏ Trái Đất tỉnh Lai Châu và mối liên quan của chúng tới sự phát sinh lũ bùn đá. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 23, n. 3, p. 239–245, 2001. DOI: 10.15625/0866-7187/23/3/11337. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11337. Acesso em: 5 mar. 2024.