MINH, L. H.; HÙNG, L. V.; TRIỀU, C. Đình. Một vài phương pháp hiện đại phân tích tài liệu từ hàng không áp dụng cho vùng Tuần Giáo. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 23, n. 3, p. 207–216, 2001. DOI: 10.15625/0866-7187/23/3/11333. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11333. Acesso em: 28 sep. 2023.