NGHI, T.; TÂN, M. T.; LÂM, D. Đình; PHÚC, L. T.; THÀNH, Đinh X.; NGUYÊN, N. Đình. Đặc điểm tướng đá - cổ địa lý trong Pliocen Đệ Tứ tại thềm lục địa Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 105–116, 2001. DOI: 10.15625/0866-7187/23/2/11319. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11319. Acesso em: 20 may. 2024.