LÂM, D. Đình; BOYD, W. E. Một số dẫn liệu về mực nước biển trong Pleistocen muộn - Holocen vùng Hạ Long và Ninh Bình. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 86–91, 2001. DOI: 10.15625/0866-7187/23/1/11316. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11316. Acesso em: 1 oct. 2023.