BẮC, Đào Đình; BÀO, Đặng V.; PHÁI, V. V.; HIỆU, N. Nghiên cứu các dấu vết của lũ lụt trong địa hình phục vụ cảnh báo tai biến vùng hạ lưu sông Thu Bồn. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 76–81, 2001. DOI: 10.15625/0866-7187/23/1/11314. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11314. Acesso em: 24 sep. 2023.