XIN, K. T.; HẰNG, V. T.; HẰNG, P. T. L. Nghiên cứu năng lượng bất ổn định của khí quyển trong quan hệ với các hiện tượng thời tiết phát triển ở Việt Nam bằng sử dụng số liệu thám không. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 70–75, 2001. DOI: 10.15625/0866-7187/23/1/11313. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11313. Acesso em: 18 aug. 2022.