HẢO, T. Q.; TRÌ, P. V.; KLEIMENOVA, N. G. Nhiễu loạn từ quyển - điện ly vĩ độ thấp trong bão từ mạnh ngày 13-3-1989 theo số liệu quan sát ở đài Phú Thụy - Hà Nội. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 22, n. 3, p. 237–240, 2000. DOI: 10.15625/0866-7187/22/3/11254. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11254. Acesso em: 27 jun. 2022.