HÙNG, P. V. Xác định tính chất động học vủa đới đứt gãy ở khu vực Nam Trung Bộ bằng phần tích khe nứt kiến tạo. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 113–119, 2000. DOI: 10.15625/0866-7187/22/2/11218. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11218. Acesso em: 26 jan. 2022.