XUYÊN, N. Đình; HỶ, N. Q.; HỮU, N. V.; QUỲ, T. Đình; BÌNH, N. X.; CẢNH, T. Lập hàm dự báo chấn cấp động đất cực đại trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp xấp xỉ ngẫu nhiên. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 81–89, 2000. DOI: 10.15625/0866-7187/22/2/11214. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11214. Acesso em: 24 may. 2024.