SƠN, L. T. Sử dụng tỷ số phổ biên độ (SH/SV) của dao động vi địa chấn để đánh giá điều kiện nền. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 22, n. 1, p. 10–17, 2000. DOI: 10.15625/0866-7187/22/1/11189. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11189. Acesso em: 24 jun. 2024.