HẢI, V. Q. Xử lý số liệu GLONASS phục vụ nghiên cứu địa động lực. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 32, n. 4, p. 343–347, 2012. DOI: 10.15625/0866-7187/32/4/1038. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1038. Acesso em: 29 may. 2024.