DỸ, N. Địch; LÂM, D. Đình; HÀ, V. V.; TẤN, N. T.; TUẤN, Đặng M.; QUẢNG, N. M.; CÚC, N. T. T. Phân vị địa tầng mới - Hệ tầng Bình Đại, tuổi Holocen sớm vùng cửa sông ven biển Châu thổ Sông Cửu Long. Science of the Earth, [S. l.], v. 32, n. 4, p. 235–242, 2012. DOI: 10.15625/0866-7187/32/4/1037. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1037. Acesso em: 8 feb. 2023.