LƯ, N. T.; BELOUSOV, T.; KURTASOV, S.; THẮNG, N. G.; QUANG, N.; TÙNG, N. T.; DŨNG, L. V.; TUYÊN, N. H.; HOÃN, V. T.; PHƯƠNG, T. V.; HẰNG, P. T. T. Kết quả ứng dụng phương pháp xử lý khe nứt nội lớp trầm tích để nghiên cứu trạng thái cổ ứng suất và quy luật địa động lực của vỏ Trái Đất vùng Tây Bắc Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 32, n. 3, p. 271–279, 2012. DOI: 10.15625/0866-7187/32/3/1028. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1028. Acesso em: 8 dec. 2023.