CÁNH, T.; TUYẾN, Đoàn V.; VĂN, P. T. K.; WELLER, A.; MOELLER, M. Một số kết quả quan trắc biến động thấm trong cấu trúc đê bằng công nghệ địa điện đa cực và phân cực kích thích. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 32, n. 2, p. 172–180, 2012. DOI: 10.15625/0866-7187/32/2/1016. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1016. Acesso em: 13 apr. 2024.