DỸ, N. Địch; LÂM, D. Đình; HÀ, V. V.; TẤN, N. T.; TUẤN, Đặng M.; QUẢNG, N. M. Vị thế và dự báo xu thế phát triển vùng cửa sông Châu thổ Sông Cửu Long. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 32, n. 2, p. 122–127, 2012. DOI: 10.15625/0866-7187/32/2/1010. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1010. Acesso em: 29 mar. 2023.